Տեսլական

Հայաստանի կրթական համակարգը պետք է պատրաստի ազատ, վերլուծական և քննադատական մտածողությամբ անձանց, ինքնավստահ անհատականությունների, ովքեր պատրաստ են ինքնավար ցկյանս ուսումնառության, ունեն աբստրակտ մտածողության և արդյունավետ հաղորդակցության  ունակություն, քաղաքացիական պարտավորվածության և մշակութային ինքնության ուժեղ զգացում։